oefentherapie - bekkentherapie
slaaptherapie - psychologie
psychosomatiek therapie

PRAKTIJK 't HOOGEVELD

  • Poppetjes

Privacyverklaring Praktijk 't Hoogeveld

Inleiding

Praktijk ’t Hoogeveld hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk ’t Hoogeveld houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Praktijk ‘t Hoogeveld zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Praktijk ’t Hoogeveld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk ‘t Hoogeveld verwerkt algemene persoonsgegevens over je opdat je gebruik kunt maken van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de algemene persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere persoonsgegevens

Praktijk ’t Hoogeveld verwerkt daarnaast bijzondere persoonsgegevens die nodig zijn voor je behandeling. Dit zijn als eerste gezondheidsgegevens en als tweede psychosociale gegevens die verband houden met je gezondheidsgegevens. De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening die hierover gaat. Daarin staan de rechten en plichten van patiënten/ cliënten die zorg krijgen.

Delen met anderen

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden:

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

Met partijen die in opdracht van praktijk ‘t Hoogeveld gegevens verwerken, heeft praktijk ‘t Hoogeveld een verwerkersovereenkomst en/of geheimhoudingovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Praktijk ’t Hoogeveld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Praktijk ’t Hoogeveld deelt je gegevens nooit met andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, zoals in een politieverzoek of meldplicht.

Voor eventuele uitwisseling van gegevens met bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en letselschadebureaus vragen wij altijd vooraf jouw toestemming (informed consent).

Wil je bepaalde persoonsgegevens niet delen? Dat kan en is je goed recht. Overleg je bezwaar in dat geval gerust met ons. Wij zullen dat respecteren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk ’t Hoogeveld zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, meenemen of bezwaar maken

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, tenzij dit wettelijk niet toegestaan is. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkhethoogeveld.nl. Praktijk ’t Hoogeveld zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Ook heb je het recht om je gegevens ‘mee te nemen’ wanneer je overstapt naar een andere therapeut, en graag je gegevens makkelijk wilt overdragen. In dat geval is je therapeut van ’t Hoogeveld verplicht om je gegevens in een hanteerbaar, veel gebruikt bestand zoals Word of Excel, over te dragen. Wanneer je niet wilt dat je therapeut over de behandeling rapporteert aan je verwijzend arts/ huisarts heb je het recht om daartegen bezwaar te maken.

Beveiliging

Praktijk ’t Hoogeveld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld de onderstaande maatregelen genomen:

Heb je een klacht?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Geen gegevens buiten EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met Praktijk ’t Hoogeveld kun je ons als volgt bereiken:

Vestiging 1: Grotestraat 243, 7622 GK Borne
Vestiging 2: Theresiaplein 1a22, 7622 HK Borne

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
Versteeg 08118897
Hassing 08221228
Schutte 08197450

Telefoonnummer: 074-2665630
E-mailadres: info@praktijkhethoogeveld.nl